ప్రపంచానికి హిందువుల నేతృత్వం

హిందువులు జాగృతమైతే.. ప్రపంచం మొత్తం జాగృతమవుతుంది. జాగృతి.. మానవ స్వేచ్ఛను పాదుగొలుపుతుంది. జాగృతమైన హిందూ వర్గం.. శాంతి, సామరస్యం, సంతోషాలతో ప్రపంచానికి నేతృత్వం వహించగలదు