దాచినా దాగని నిజం

భారతదేశంలో సత్యం రాజ్యమేలుతున్నది హిందువులు దొంగతనాలు చేయరు, ఇంటికి తాళాలు వేసుకోరు హిందూదేశం లో అడుక్కునేవాళ్ళులేరుఅని ఒక సందర్భంలో లార్డ్మెకాలే వ్యాఖ్యానించాడు. కాని వీరసెక్యులరిస్టులు మాటను హేళన చేశారు.