లోకోహం క్షోభరహితంనరకండి, చంపండి, పగుకొట్టండి, కూల్చివేయండి అంటోందొక మతం` సేవ ముసుగులో మభ్యపెట్టి మతం మార్చండి` అంటున్నదింకొక మతం. కానీ హిందువులు ఏమంటున్నారో వినండి, అందరూ సుఖంగా ఉండాలి, ఎవ్వరికీ బాధ కగకూడదు. అనడమే కాదు ఆచరణలో చూపిస్తున్నారు.
మహరాష్ట్రలో కరువు నెకొంది. సాటి మనిషికి తిండిపెట్టి ఆదరించటం సరే! వారు ఇంకొక అడుగు ముందుకువేసి ఏ ఆధారం లేని పశువును ఆదుకుంటున్నారు. కర్షకులు తమ పశువుకు మేత, నీరు పెట్టలేని స్థితిలో ఉన్న కారణంగా ఆ పశువును ప్రత్యేకంగా నిర్మించిన పశుశాలకు తరలించి వాటికి ఉచితంగా ఆహారం నీరు అందిస్తున్నది మహరాష్ట్ర ప్రభుత్వం. ఇటువంటి శిబిరాల్లో ఐదుక్షబది వే (5,40,000) పశువులు సేదతీరుతున్నాయి. ఈ శిబిరాను నిర్వహించటానికి దినానికి రెండుకోట్ల ఏడు క్ష (రూ.2,07,00,000) వ్యయమవుతున్నది. మానవత్వం అంటే ఇదే.