భిన్నత్వం వైషమ్యాలకు కారణం కాకూడదు.భిన్నత్వం వైషమ్యాకు కారణం కాకూడదు. మనదేశంలో ఉన్న హిందువు, ముస్లిం, సిక్కు, క్రైస్తవులు, జైనులు, బౌద్ధులు అత్యంత అల్పసంఖ్యాక వర్గంగా ఉన్న పార్శీలు, ఆస్తికులు, నాస్తికులు అందరూ భారతదేశంలో అంతర్భాగమే. సామాజిక ఘర్షణను మనం నిరోధించాలి.
- నరేంద్రమోడీ, ప్రధానమంత్రి