ప్రాచీన గ్రామ పంచాయితీ వ్యవస్థలోనే భారతదేశం మనుగడ- హితవచనం
ఈ రోజులో అందరూ ప్రజా స్వామ్యపు ఆధునిక రూపమైన పార్లమెంటరీ విధానాన్నే కావాలంటున్నారు. పార్లమెంటరీ విధానానికి పతనం తప్పదు. యూరప్‌ని ప్రస్తుత దయనీయస్థితికి తెచ్చిందదే.. (భారతదేశంలో) మన ప్రాచీన గ్రామపంచాయతీ పద్ధతితోనే ప్రారంభించాలి... అక్కడ నుండి క్రమేపీపైకి పనిచేసుకుంటూ రావాలి. పంచాయితీలో, వృత్తి సంఘాలో ప్రజాప్రాతినిధ్యమెక్కువ. వాటికి ప్రజతో సన్నిహిత సంబంధ ముంటుంది. ప్రజ భావాలో అవి అంతర్భాగాలు. పార్లమెంటరీ వ్యవస్థలో స్థానిక సంస్థలు` పురపాక సంఘాలు ఉంటాయి. అవి ఎందుకూ పనికి రావు. పురపాక సంఘాకు ప్రజతో సంపర్కమేమీ ఉండదు. కౌన్సిర్లు వేదికనెక్కి ఉపన్యాసాలిస్తారు, వారు మూడు నాలుగు సంవత్సరా పాటు ఏమి చేస్తారో ఎవ్వరికీ తెలియదు. ఆ కాపరిమితి అయిపోగానే వాళ్లలో వాళ్లే అన్ని సర్దుబాట్లనీ చేసుకుంటారు. అధికారంలో ఉన్నన్నాళ్లూ తమ పబ్బంగడుపుకొని కొంత వెనక వేసుకుంటారు.
` యోగి అరవింద మహర్షి