సంస్కృతం మన మూలాల్లోనే ఉంది

సంస్కృతం మన వారసత్వంలో భాగం. అది మన మూలాల్లోనే ఉంది. సంస్కృతం ప్రజ మానసిక, వ్యక్తిత్వ నిర్మాత. హిందువులు, ముస్లింలు, క్రైస్తవులు అంటూ దీనికి భేదభావం లేదు. ప్రతి విశ్వాసమూ మనల్ని శాంతి, సామరస్యం, సోదరభావం వైపు నడుపుతుంది.

-          లెప్టినెంట్‌ గవర్నర్‌ కిరణ్‌బేడి