'నేను నాదేశం, నాదేశం కోసం నేను' అనే భావన నిర్మాణం చేయాలిదేశంలో దేశభక్తి భావనను జాగృతం చేసే బదులు, వ్యక్తి హితం, అంటే నేను మరియు నా కుటుంబాన్ని, నా వరకు
మాత్రమే ఆలోచనల పరిమితం చేసి సమాజ చింతన చేయకుండా ఉన్న మనం వెలుగుతున్న సమాజాన్ని చీల్చే ప్రయత్నం చేసేంతవరకు కొంత మంది పనిగట్టుకొని యోజనా బద్ధంగా దేశవ్యతిరేక కార్యాకలపాలకు ఊతమిస్తు లాభపడుతు వచ్చారు. ఇక నరేంద్రమోదిగారి ప్రభు త్వం వచ్చిన తరువాత ''నేను నాదేశం, నాదేశం కోసం'' నేను అనే భావన, ఉత్సహభరిత వాతవరణాన్ని సృష్టించి సత్ఫలితాలివ్వబోతుంది.
- శ్రీ థావర్‌ చంద్‌ గెహ్లట్‌, కేంద్రమంత్రి